Get Adobe Flash player

mod_thai25clock

ประวัติความเป็นมา

         

          วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส เดิมคือโรงเรียนเกษตรกรรมนราธิวาส ตั้งอยู่เลขที่ 102 หมู่ที่ 5 บ้านป่าไผ่ ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ห่างจากตัวจังหวัดโดยประมาณ 20 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 1,808 ไร่
          พื้นที่วิทยาลัยเกษตรฯ เดิมเป็นของบริษัทชาวญี่ปุ่น ต่อมาอยู่ในความควบคุมของคณะกรรมการควบคุมจัดกิจการหรือทรัพย์สินของบุคคลที่เป็นศัตรูต่อสหประชาชาติ (ก.ท.ส.) มีเนื้อที่ประมาณ 997 ไร่ และในปี พ.ศ. 2515 กระทรวงศึกษาธิการได้รับอนุญาตจาก ก.ท.ส. ให้ใช้ที่ดินดังกล่าวจัดตั้งเป็นโรงเรียนเกษตรกรรม โดยมีคณะกรรมการประสานงานการจัดตั้งโรงเรียนเกษตรกรรมนราธิวาส นำโดย นายธรรมนูญ บุญทอง เป็นหัวหน้าคณะ ร่วมด้วย นายยศ พุตตาล และนายบุญเยื้อน ทรัพย์คูณ ทำการรังวัดพื้นที่หาระดับและทำแผนที่ และได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนเกษตรกรรม อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2516 โดยมีนายธรรมนูญ บุญทอง เป็นอาจารย์ใหญ่คนแรก และได้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 251๙ เป็นต้นมา ต่อมา 1 ตุลาคม พ.ศ. 2522 ได้ยกสถานะจากโรงเรียน เป็นวิทยาลัยเกษตรกรรม สังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และในปี พ.ศ. 2526 พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) โปรดเกล้ามอบที่ดินให้วิทยาลัยเพิ่มเติมอีก 811 ไร่ รวมเนื้อที่ทั้งหมด 1,808 ไร่
          เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 คณะรัฐมนตรีได้มีการประชุมและอนุมัติในหลักการให้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยที่จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดนครพนม โดยการหลอมรวมสถาบันการศึกษาที่มีอยู่แล้วในจังหวัด เพื่อจะได้ใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการลงทุนน้อยที่สุดเท่าที่สามารถทำได้โดยไม่ขัดต่อปรัชญาการศึกษา และภารกิจของสถาบันการศึกษาเดิม การบริหารจัดการ และการดำเนินการมีความสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาวการณ์ของประเทศ ทั้งนี้เนื่องจากจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดนครพนม เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่เป็นรอยต่อออกไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน ดังนั้นนอกจากกระจายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้กับประชาชนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงแล้ว ยังสามารถที่จะรองรับการศึกษา และการใช้บริการทางการอุดมศึกษาของประชาชนในประเทศเพื่อนบ้านได้อีกด้วย และได้สถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ในปี พ.ศ. 2548 ซึ่งได้ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 14 ก เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2548 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2548 แล้ว โดยหลอมรวมกิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ รายได้ หนี้สิน บุคลากรของสถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพในการพัฒนาในจังหวัดนราธิวาส จำนวน 4 สถาบัน คือ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส วิทยาลัยการอาชีพตากใบ และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนราธิวาส
          ปัจจุบัน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส ได้ดำเนินการจัดการศึกษาทั้งในระบบ และนอกระบบ ซึ่งในระบบเปิดสอนนักศึกษาระดับปวช. ปวส. โดยมี 2 ภาควิชา คือ ภาควิชาพืชศาสตร์ และภาควิชา สัตวศาสตร์ ส่วนการศึกษานอกระบบ วิทยาลัยฯ จะเปิดฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมแก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป ทั้งด้านความรู้ทางการเกษตร ทักษะและเทคโนโลยี นอกจากนี้ วิทยาลัยยังมีหน้าที่ทำงานวิจัยและบริการวิชาการ โดยได้รับการสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
          วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส โดยคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร และบุคลากรของวิทยาลัย ต่างมีความเห็นพ้องที่จะเห็นวิทยาลัยเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่องไปในทิศทางที่ดี นโยบายและกลยุทธ์ ต่างๆ จึงเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองให้บรรลุวิสัยทัศน์และภารกิจของวิทยาลัย