Get Adobe Flash player

mod_thai25clock

ข่าวNEWนายกสภาเยี่ยมเยียนวิทยาลัย

timeline 25630730 112116

นายกสภาเยี่ยมเยียนวิทยาลัย
       วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ผศ.ดร.จงรัก พลาสัย นายกสภามหาวิยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
เยี่ยมเยียนติดตามโครงการต่างๆด้านการเกษตร ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส   โดยมี ผศ.ดร.จำนงค์ จุลเอียด ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และคณะอาจารย์ ร่วมต้อนรับ