Get Adobe Flash player

mod_thai25clock

ข้อมูลสถานศึกษา

                        

             วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส  มีชื่อเดิมว่า “โรงเรียนเกษตรกรรมนราธิวาส" ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1  เมษายน พ.ศ.2516 
              ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 102  หมู่ 5  ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
  ห่างจากตัวจังหวัด  24  กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด  1,808 ไร่
อาณาเขตติดต่อ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส ได้แบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วน

ส่วนที่ 1. เนื้อที่เดิม 997 ไร่ มีอาณาเขตดังนี้

 

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับ สถานีรถไฟบ้านป่าไผ่
  • ทิศตะวันนออก ติดต่อกับ บ้านออกและที่ดินแปลงใหม่
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ บ้านลาลู
  • ทิศใต้ ติดต่อกับ บ้านไอปาเซ

 

ส่วนที่ 2. เนื้อที่ใหม่ 811 ไร่ มีอาณาเขตดังนี้

 

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับ บ้านป่าไผ่
  • ทิศตะวันนออก ติดต่อกับ บ้านลูโบ๊ดีแย
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ที่ดินแปลงเก่า
  • ทิศใต้ ติดต่อกับ บ้านออก