Get Adobe Flash player

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรการเรียนการสอน 

หลักสูตรในการเรียนการสอนของวิทยาลัย  มี  2  หลักสูตร  คือ

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เปิดสอนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  เปิดสอนสาขาวิชา ดังนี้

1) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

2) สาขาวิชาพืชศาสตร์

3) สาขาวิชาสัตวศาสตร์

ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me