Get Adobe Flash player

เอกสารหลักฐานระดับคณะ

องค์ประกอบที่  1  การผลิตบัณฑิต

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม

♦   คำสั่งแต่งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
♦   แผนปฏิบัติราชการประจำปี  งบประมาณ 2558
♦   รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 


ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

♦   1.2-1   คุณวุฒิทางการศึกษาปริญญาเอกของอาจารย์

 •   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำนงค์   จุลเอียด 

♦   1.2-2   รายชื่ออาจารย์ประจำคณะทั้งหมด

 •   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำนงค์   จุลเอียด
 •   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรเสน    ศรีริกานนท์
 •   ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญชา    รัตนีทู
 •   อาจารย์สมนึก    ลิ้มเจริญ
 •   อาจารย์อนุชาติ    บุรีรัตน์
 •   อาจารย์จิตร    เกื้อช่วย
 •   อาจารย์มงคล    คงเสน
 •   อาจารย์กาญจณี    ทองเทพ
 •   ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนทนา   รุจิระศักดิ์ 


ตัวบ่งชี้ที่ 1.3  อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

 ♦  1.3-1   คำสั่งดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 


ตัวบ่งชี้ที่ 1.4  จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ

 ♦  1.4-1   มคอ.7
 ♦  1.4-2   มคอ.2


ตัวบ่งชี้ที่ 1.5  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี

 ♦  1.5-1-1   ระบบข้อมูลนักศึกษาของมหาวิทยาลัย...CHME
 ♦  1.5-1-2   คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
 ♦  1.5-1-3   คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา
 ♦  1.5-1-4   แบบบันทึกการให้คำที่ปรึกษา
 ♦  1.5-2-1   ภาพถ่ายบอร์ดประชาสัมพันธ์
 ♦  1.5-2-2   Facebook  และ Website  ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส
 ♦  1.5-3-2   โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2557
 ♦  1.5-1-1   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส ครั้งที่ 1/2558


ตัวบ่งชี้ที่ 1.6  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

 ♦   1.6-1-1   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 ♦   1.6-1-2   รายงานการประชุมคณะกรรมการเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 ♦   1.6-2-1   แผนปฏิบัติราชการประจำปี ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส
 ♦   1.6-2-2   โครงการค่ายอาสาพัฒนา (ป่าไผ่สู่ชุมชน)

 ♦   1.6-2-3   โครงการค่ายแกนนำเยาวชนอาสาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร
    1.6-2-4    Facebook  ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส
 ♦   1.6-3-1   โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา

 ♦   1.6-4-1   โครงการค่ายอาสาพัฒนา (ป่าไผ่สู่ชุมชน)
 ♦   1.6-5-1   สรุปการประเมินผลความพึงพอใจของกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
 ♦   1.6-6-1   รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส