Get Adobe Flash player

คลังผลงานทางวิชาการ

mod_thai25clock

มคอ.3

มคอ.3  ปีการศึกษา 2557

02-004-205 สถิติและการวางแผนการทดลองทางการเกษตร

02-004-206 ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศน์เกษตร

02-004-207 หลักการส่งเสริมการเกษตร

02-004-209 งานช่างและจักรกลการเกษตร

02-094-208 บัญชีฟาร์ม

02-034-209 กฎหมายธูรกิจ

02-054-101 วัชพืชและการควบคุม

02-074-203 สรีรวิทยาเพื่อการผลิตพืช

02-074-205 การปรับปรุงพันธุ์พืช

02-074-206 อุตุนิยมวิทยาทางการเกษตร

02-074-210 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

02-074-214 ฝึกงานทางผลิตพืช 3

02-074-225 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์

02-084-218 การผลิตและการอนุรักษ์นกกรงหัวจุกและนกเขา

02-074-220 การผลิตเห็ด

02-084-225  เทคโนโลยีชีวภาพสำหรับสัตว์

02-094-211 เศรษฐศาสตร์การเกษตร