Get Adobe Flash player

mod_thai25clock

หมวดที่ 4

หมวดที่ 4 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร

   5.1-1   มคอ.2

   5.1-2   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

   5.1-3   รายงานการประชุมคณะกรรมการหลักสูตร เพื่อกำหนดรายวิชา

   5.1-4   มคอ.3      มคอ.4      มคอ.5      มคอ.6

   5.1-5  มคอ.7 


ตัวบ่งชี้ 5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

   5.2-1  รายงานผลการสำรวจการได้งานทำและการประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิต 

   5.2-2  แบบสำรวจการได้งานทำและการประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิต

   5.2-3  ระบบกลไกพิจารณากำกับติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้  มคอ.5 และ มคอ.6

   5.2-4  ระบบกลไกพิจารณาการบูรณาการพันธกิจการเรียนการาสอนการกับงานวิจัย

              การบริการวิชาการทางสังคมและการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนะธรรม 


ตัวบ่งชี้ 5.3  การประเมินผู้เรียน

  5.3-1   มคอ.2

  5.3-2   มคอ.3      มคอ.4

  5.3-3   มคอ.5      มคอ.6 

  5.3-4   มคอ.7


ตัวบ่งชี้ 5.4  ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

  5.4-1   รายงานการประชุมกรรมการหลักสูตร

              5.4-1-1   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตร ครั้งที่ 1

              5.4-1-1   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตร ครั้งที่ 2

              5.4-1-1   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตร ครั้งที่ 3

  5.4-2   มคอ.2

  5.4-3   มคอ.3      มคอ.4

  5.4-4   มคอ.5      มคอ.6 

  5.4-5   มคอ.7

  5.4-6   รายงานการพัฒนาทางวิชาการและ/วิชาชีพของคณาจารย์

  5.4-7   รายงานความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย

  5.4-8   รายงานความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีผลต่อบัณฑิตใหม่