Get Adobe Flash player

คลังผลงานทางวิชาการ

mod_thai25clock

ร่วมประชุมเตรียมงาน การแข่งขันทักษะวิชาการ งานเกษตรปลายด้ามขวาน ครั้งที่ 8

_1NEW.jpg

                  วันที่ 16 ธันวาคม 2563 อาจารย์สุนีย์ ตรีมณี รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส อาจารย์ประจักษ์ เทพคุณ พร้อมด้วยนักศึกษา ร่วมประชุมเตรียมงาน
การแข่งขันทักษะวิชาการ  งานเกษตรปลายด้ามขวาน ครั้งที่ 8  ร่วมกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่  3  จังหวัด
ชายแดนใต้  ประกอบด้วย   มหาวิทยาลัยสงขลารครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ

การเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา