Get Adobe Flash player

mod_thai25clock

งานประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร 2563

 

หลักฐานงานประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร 2563

AUN 1  มคอ. 2

AUN 2  เว็บไซต์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส

มคอ. 2

คู่มือนักศึกษาปริญญาตรี 

AUN 3  มคอ. 2

AUN 4  มคอ. 2

เว็บไซต์ ปรัชญา วิสัยทัศน์

AUN 5  คำสั่งคณะกรรมการรับข้อร้องเรียน

AUN 6  มคอ. 2

สรุปการไปราชการ  บุคลากรสายสอนและวิจัย

AUN 7  แผนพัฒนาบุคลากร

AUN 8  มคอ. 2

คู่มือนักศึกษาปริญญาตรี 

AUN 9  ภาพถ่ายห้องสมุด

ห้องสืบค้น

AUN 10  มคอ. 2 

AUN 11  รายงานสรุป ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ประจำปีการศึกษา 2562

องค์ประกอบที่ 1

มคอ. 2

 
TO HOME