Get Adobe Flash player

mod_thai25clock

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมนึก ลิ้มเจริญ

IMG 7074

 

 

 

 

  

 

 

 

 ชื่อไทย  สมนึก  ลิ้มเจริญ
 ชื่ออังกฤษ  Somnuek Limcharoen
 ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 ตำแหน่งทางบริหาร  -
มีความเชี่ยวชาญด้าน  สัตวศาสตร์ และส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

 

ประวัติการศึกษา  

 

  วุฒิปริญญา (ย่อ) สาขา สถาบัน
    การจัดการธุรกิจเกษตร   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
       

 

ประวัติรับราชการ/ทำงาน

วัน/เดือน/ปี ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
19/07/2549-ปัจจุบัน อาจารย์  - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

 

ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร

วัน/เดือน/ปี ตำแหน่ง
-2563   รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส

  

 ตำแหน่งหน้าที่พิเศษอื่น ๆ

 

 

ปี พ.ศ.

ผลงานวิจัย

ชื่อผู้ทำผลงานวิชาการและผู้ร่วม                                    

 

วารสาร/การเผยแพร่

2558

  1.ผลของการใช้พืชสมุนไพรเมล็ดมะขามที่มีต่อการกำจัดพยาธิตัวกลมในระบบทางเดินอาหารของโคเนื้อลูกผสมอเมริกันบารห์มัน

สมนึก ลิ้มเจริญ (หัวหน้าวิจัย)
มะหะมะตอยี ละเลง
มะตาร่า มะ และ
บูนียา ลาเตะ.         

ประชุมวิชาการวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ วันที่ 7 สิงหาคม 2558 หน้า 53 -60

2560

 1.การเลี้ยงโคเนื้อและความต้องการในการส่งเสริมของเกษตรกรในจังหวัดนราธิวาส

สมนึก ลิ้มเจริญ (หัวหน้าวิจัย)
มงคล คงเสน
อนุชาติ บุรึรัตน์ และ
ประจักษ์ เทพคุณ.

   ประชุมวิชาการวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี วันที่ 18 ตุลาคม 2560 หน้า 1865 -1877

2561

 1.ผลการใช้ยาถ่ายพยาธิเลวามิโซล ไอเวอเมกติน และอัลเบนดาโซล ในการกำจัดพยาธิภายในทางเดินอาหารของแพะ

สมนึก ลิ้มเจริญ (หัวหน้าวิจัย)
มงคล คงเสน
สาวิณี ตาเห และ
มารือตี พีเย๊าะ

 แก่นเกษตร 46 ฉบับพิเศษ 1 : (2561). มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 29-30 มกราคม 2561 หน้า 622- 627

  

                  ผลงานทางวิชาการ (บทความวิชาการ/ตำรา)                        
   

 

การนำเสนอผลงานวิชาการ
 

 

ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล
 

 

ทุนวิจัยที่ได้รับ
 

 

การศึกษาดูงาน
 
 
หน่วยงานและสถานที่ติดต่อ

 

 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  

102  หมู่ที่ 5 ตำบลตันหยงลิมอ  อำเภอระแงะ  จังหวัดนราธิวาส  96130

โทรศัพท์ : 073-643544

โทรศัพท์มือถือ : 0899761753   
E-mail :