Get Adobe Flash player

mod_thai25clock

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญชา รัตนีทู

Bancha

 

 ชื่อไทย  บัญชา  รัตนีทู
 ชื่ออังกฤษ  Bancha  Rattaneetu
 ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 ตำแหน่งทางบริหาร  -

ประวัติการศึกษา 

 

พ.ศ. วุฒิปริญญา (ย่อ) สาขา สถาบัน
     ปฐพีวิทยา   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
       

 

 

ประวัติรับราชการ/ทำงาน

วัน/เดือน/ปี ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
01/07/2531-ปัจจุบัน อาจารย์  - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

 

ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร

วัน/เดือน/ปี ตำแหน่ง
   รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส

 

 ตำแหน่งหน้าที่พิเศษอื่น ๆ
 

 

ปี พ.ศ. ผลงานวิจัย ชื่อผู้ทำผลงานวิชาการและผู้ร่วม วารสาร/การเผยแพร่
2558

  1. ผลของการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวหอมต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวหอมกระดังงา (สายพันธ์พื้นเมือง)

 

  2. ผลของการใช้ปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของดาวเรืองพันธ์อเมริกัน

บัญชา  รัตนีทู

    การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 เรื่อง “การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน”  วันที่ 5 สิงหาคม 2558.

 

     การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 เรื่อง “การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน” วันที่ 5 สิงหาคม 2558.

2560

 1.การใช้ไก่พื้นเมืองในการกำจัดหญ้าเพื่อเตรียมแปลงเกษตร

 

 2.ผลของการใช้ปุ๋ยหมักจากวัสดุอินทรีย์เหลือใช้ทางการเกษตรต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักกาดเขียวกวางตุง

 3.ผลของการใช้ปุ๋ยหมักวัสดุอินทรีย์จากป่าพรุต่อการเจริญเติบโตของพืชมงคล  คงเสน , บัญชา  รัตนีทู   

ศิราณี วงศ์การะจ่าง
บัญชา รัตนีทู                                           

     การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 วันที่ 18 ตุลาคม 2560 ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยฟาฏอนี

 

 

 

การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 5

2561

 1.ผลของการใช้ดินผสมจากวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น จ.นราธิวาส ต่อการเจริญเติบโตของผักสลัดกรีนโอ๊ค

 

 2.ผลของการใช้วัสดุอินทรีย์เหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อปรับปรุงดินต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวหอมกระดังงา (สายพันธ์พื้นเมือง)

ศิราณี วงศ์การะจ่าง
บัญชา รัตนีทู

 

 

 

ผลงานทางวิชาการ (บทความวิชาการ/ตำรา)

 

 

การนำเสนอผลงานวิชาการ

 

 

ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล
 

 

ทุนวิจัยที่ได้รับ

 

 

การศึกษาดูงาน

 

 
หน่วยงานและสถานที่ติดต่อ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  

102  หมู่ที่ 5 ตำบลตันหยงลิมอ  อำเภอระแงะ  จังหวัดนราธิวาส  96130

โทรศัพท์ : 073-643544

โทรศัพท์มือถือ : 0937294241   
E-mail :    

 

ผลของสารสกัดหยาบในใบไม้สีทอง ต่อการควบคุมเชื้อรา Collectotricum sp สาเหตุของโรคแอนแทรกโนสของพริก

การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 5  ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา แจ้งวัฒนา กรุงเทพฯ วันที่ 1-2 สิงหาคม 2560