Get Adobe Flash player

mod_thai25clock

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุชาติ บุรีรัตน์

Anuchat

 

ชื่อไทย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุชาติ  บุรีรัตน์
 ชื่ออังกฤษ  Msr. Anuchat  Bureerat
 ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 ตำแหน่งทางบริหาร  -

ประวัติการศึกษา 

 

พ.ศ. วุฒิปริญญา (ย่อ) สาขา สถาบัน
  วท.ม.  พืชสวน  มหาวิยาลัยแม่โจ้
       

 

 

ประวัติรับราชการ/ทำงาน

วัน/เดือน/ปี ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
31/08/2544-ปัจจุบัน อาจารย์  - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

 

ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร

วัน/เดือน/ปี ตำแหน่ง
   รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส

 

 ตำแหน่งหน้าที่พิเศษอื่น ๆ
 

 

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ
 การผลิตพืชผัก  และการขยายพันธุ์พืช

 

ผลงานวิจัย

 1. ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของผลทุเรียนพื้นเมืองในพื้นที่อำเภอระแงะ  จังหวัดนราธิวาส

 2. ผลของสารสกัดหยาบในใบไม้สีทอง ต่อการควบคุมเชื้อรา Collectotricum sp สาเหตุของโรคแอนแทรกโนสของพริก

 

 

ผลงานทางวิชาการ (บทความวิชาการ/ตำรา)

 

 

การนำเสนอผลงานวิชาการ

 

 

ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล
 

 

ทุนวิจัยที่ได้รับ

 

 

การศึกษาดูงาน

 

 
หน่วยงานและสถานที่ติดต่อ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  

102  หมู่ที่ 5 ตำบลตันหยงลิมอ  อำเภอระแงะ  จังหวัดนราธิวาส  96130

โทรศัพท์ : 073-643544

โทรศัพท์มือถือ : 0937294241   
E-mail :    

 

ผลของสารสกัดหยาบในใบไม้สีทอง ต่อการควบคุมเชื้อรา Collectotricum sp สาเหตุของโรคแอนแทรกโนสของพริก