Get Adobe Flash player

การประชุมวิชาการ อกท.ภาคใต้" ครั้งที่ 37

 

การประชุมวิชาการ อกท.ภาคใต้" ครั้งที่ 37

 

171233

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส...เข้าร่วมกิจกรรมและแข่งขันทักษะใน....

"การประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาค ภาคใต้" ครั้งที่ 37

วันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2558

ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง