Get Adobe Flash player

mod_thai25clock

ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดนราธิวาส

              นราธิวาสเดิมเป็นหมู่บ้านชื่อ " มะนาลอ"ขึ้นอยู่กับเมืองสายบุรี ในปีพ.ศ. ๒๔๔๔ (ร.ศ.๑๒๐) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เปลี่ยนแปลง การปกครองโดย โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกาศกฎข้อบังคับสสำหรับปกครอง บริเวณเจ็ดหัวเมือง ร.ศ.๑๒๐ ยกเลิกการปกครองแบบเก่า มาเป็นแบบมณฑล เทศาภิบาล และแยกบริเวณเจ็ดหัวเมืองออกมาจากมณฑลนครศรีธรรมราช จัดตั้ง มณฑลปัตตานีขึ้น มีเมืองรวม ๔ เมืองคือเมืองปัตตานีเมืองยะลาเมืองสายบุรีและ เมืองระแงะ หมู่บ้านมะนาลอ จึงรวมอยู่กับเมืองระแงะ
              ปีพ.ศ.๒๔๕๐ ได้ย้ายศาลาว่าการเมืองระแงะจากตตำบลบ้านตันหยงมัส มาตั้งที่บ้านมะนาลออำเภอบางนราและยกฐานะอำเภอบางนราขึ้นเป็นเมืองบางนรา
              เมื่อพ.ศ. ๒๔๕๘ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จ ประพาสมณฑลปักษ์ใต้ ทรงพระราชทานพระแสงราชศัสตราประจำเมืองและทรง ดำริเห็นว่า บางนรา นั้น เป็นชื่อตำบลบ้าน และควรที่จะมีชื่อเมืองไว้เป็นหลักฐาน สืบไป จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนชื่อเมือง“ บางนรา ” เป็น "เมืองนราธิวาส" เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๘ คำว่า "นราธิวาส" หมายถึง "ที่อยู่อันยิ่งใหญ่ของประชาชน"

ข้อมูลเพิ่มเติม