Get Adobe Flash player

mod_thai25clock

รายงานประเมินตนเอง ระดับคณะ 2563

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2563 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ 2563

C.1 : การรับและการสำเร็จการศึกษาของนิสิต นักศึกษา 

C.1-1 : มคอ.2

C.1-2 : บันทึกข้อความการจบการศึกษา

C.1-3 : คู่มือนักศึกษา

C.1-4 : คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา

C.2 : การได้งานทำของบัณฑิตหรือการใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ

C.3 : คุณภาพบัณฑิต

C.3-1 : มคอ.2

C.3-2 : รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

C.4 : ผลงานผู้เรียน

C.5 : คุณสมบัติของอาจารย์

C.6 : การรับและการสำเร็จการศึกษาของนิสิต นักศึกษา

C.7 : การกำกับมาตรฐานหลักสูตร

C.8 : การบริหารและจัดการของผู้บริหารวิทยาลัย

C.8.1 : การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการประจำวิทยาลัย

C.8.2 : การปฏิบัติตามบทบาทของผู้บริหารคณะ

C.8.2-1 : แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2564

C.8.2-2 : รายงานการประชุมวิทยาลัยฯ ปีการศึกษา 2563

C.8.2-3 : รายงานผลโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์

C.8.2-4 : บันทึกข้อตกลง 3 สถาบัน

C.8.2-5 : คำสั่งมอบหมายหน้าที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส

C.8.2-6 : คำสั่งมอบหมายงานประกันคุณภาพการศึกษา

C.8.2-6/1 : คำสั่งคณะกรรมการประเมิน

C.8.2-6/2 : คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

C.9 : ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารคณะ

C.10 : บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา

C.10-1 : แผนพัฒนาบุคลากรสายสอนและวิจัย และบุคลากรสายสนับสนุน

C.10-2 : แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564

C.10-3 : รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร

C.10-4 : รายชื่อบุคลากรสายสนับสนุนประจำหลักสูตร

C.10-5 : ผลการพัฒนาทางวิชาชีพของบุคลาการสายสอนและวิจัย และบุคลากรสายสนับสนุน ปี2563

C.10-6 : รายงานการสำรวจความพึงพอใจในการพัฒนาตนเองของบุคลากร

C.11 : ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

C.12 : การบริการวิชาการแก่สังคมของคณะ

C.13 : การส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม

line-01

S.1 : จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

S.2 : การเข้าสู่สากลมุ่งเน้นอาเซียน ของนักศึกษาและอาจารย์

S.3 : วิจัยใช้ประโยชน์ในชุมชน