Get Adobe Flash player

mod_thai25clock

งานประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร 2565

งานประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร 2565

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับหลักเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร...NEW

รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร 2565 สาขาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 

            หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)

                    รายการหลักฐาน

 

 TO HOME