Get Adobe Flash player

mod_thai25clock

ข้อมูลสังคม/เศรษฐกิจ

ข้อมูลสังคม/เศรษฐกิจ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส   ตั้งอยู่ริมถนนในหมู่บ้านป่าไผ่  ซึ่งเป็นชุมชนเล็กๆ  มี 302  ครัวเรือน (เมษายน 2553 สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส)  การเดินทางค่อนข้างคล่องตัว  เนื่องจากมีสถานีรถไฟในชุมชน และสามารถเดินทางถนนโดยใช้ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ คนในชุมชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม และพุทธ โดยมี  “วัดป่าไผ่”  เป็นศูนย์รวมทางด้านศาสนา  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ซึ่งเหมาะกับสภาพพื้นที่ที่เป็นที่ราบต่ำ พืชที่เป็นเศรษฐกิจหลัก คือ ยางพารา ลองกอง มังคุด เงาะ ทุเรียน เป็นต้น  นอกจากนี้ ชุมชนได้มีการเลี้ยงสัตว์ คือ โค แพะ และเลี้ยงปลา  ทั้งเพื่อการบริโภคในครัวเรือน  และเพื่อเสริมรายได้ให้กับครัวเรือน

ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาลัยกับชุมชน  มีความผูกพันและได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  ให้ความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในด้านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  และกีฬาอยู่เป็นประจำ  อาทิ  การให้บริการความร่วมมือทางวิชาการ  ประสานงานกับสถานประกอบการจัดการในระบบทวิภาคี  การบริการสาธารณะ  ให้ความรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าของผลิตภัณฑ์เพิ่มพูนผลผลิต และจัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ  เพื่อให้ประชาชนได้มีอาชีพ เป็นต้น