Get Adobe Flash player

mod_thai25clock

อาจารย์เภาซี สาและ

Powcee

ชื่อ-สกุล ....นายเภาซี สาและ........................ อายุ ......57.... ปี
วุฒิการศึกษาสูงสุด.......ปริญญาโท....................................................................
สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วัน/เดือน/ปีที่บรรจุ .....08 ก.ค. 2534....................
อายุราชการตำแหน่งสายสอนและวิจัย............29.................. ปี
มีความเชี่ยวชาญด้าน....ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

 

   

ประวัติการศึกษา 

 

พ.ศ. วุฒิปริญญา (ย่อ) สาขา สถาบัน
  วท.ม.  พืชสวน  มหาวิยาลัยแม่โจ้
       

 

 

ประวัติรับราชการ/ทำงาน

วัน/เดือน/ปี ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
       

 

ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร

วัน/เดือน/ปี ตำแหน่ง
   

 

 ตำแหน่งหน้าที่พิเศษอื่น ๆ
 

 

ผลงานวิจัย

 

 

 

 

ผลงานทางวิชาการ (บทความวิชาการ/ตำรา)

 

 

การนำเสนอผลงานวิชาการ

 

 

ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล
 

 

ทุนวิจัยที่ได้รับ

 

 

การศึกษาดูงาน

 

 
หน่วยงานและสถานที่ติดต่อ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  

102  หมู่ที่ 5 ตำบลตันหยงลิมอ  อำเภอระแงะ  จังหวัดนราธิวาส  96130

โทรศัพท์ : 073-643544

โทรศัพท์มือถือ :    
E-mail :